Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Adaptogener

 

De medicinalväxter
som har psykostimulerande och prestationshöjande effekt är:

Samtliga dessa hör till gruppen "adaptogener". En adaptogen understöder eller ökar organismens kapacitet att nå "homeostas" (jämvikt, balans) när organismen utsätts för stress. Enligt den ryske fysiologen och farmakologen I.I. Brehkman är de viktiga egenskaperna följande:

 1. Adaptogener har inga biverkningar
 2. Den "adaptogena effekten" är ospecifik, den är inte begränsad till något enskilt organ.
 3. Adaptogener ökar kroppens förmåga att anpassa sig till den rådande situationen.
 4. Adaptogener ökar därför kroppens motståndskraft.
 5. Adaptogener har en normaliserande inverkan på kroppens funktioner.
 6. Adaptogener interagerar inte med andra naturmedel eller läkemedel.

Det är underförstått i denna definition av adaptogerer att de inte är "botande" – de återställer en obalans till det normala.

Om en stress är långvarig "adapterar" sig kroppens celler att arbeta på en högre nivå.
Om kroppen är frisk kan den klara denna omställning till en ökad cellulär produktion av näringsämnen. Men –  med den ökningen följer en ökad produktion av avfallsprodukter. Ett exempel är ökad produktion av fria radikaler. Om de inte neutraliseras förstörs cellen. Cellen behöver anti-oxidanter för att klara angreppet av de fria radikalerna. I det sammanhanget har adaptogenerna följande verkningsmekanism:

 • De ökar cellens förmåga att anpassa sig till stress och arbeta ekonomiskt. Detta kommer till stånd genom att aktivera enzymet glykokinas för att producera glukos-6-fosfat.
 • De hjälper cellen att bygga upp energi-fabriker genom att aktivera "messenger RNA" och "transcription RNA".
 • De fungerar som "antioxidanter" gentemot de fria radikalerna och den förödande effekt som fria radikaler annars skulle ha på cellmembranen. Membranen är cellens skydd och reglerar transport in och ut ur cellen av såväl näring som avfallsprodukter.

Med ianspråktagande av moderna metoder har det visats att de listade effekterna till stor del är avhängiga av immunostimulering. Vid sidan av ökad fysisk kapacitet har en ökad psykisk aktivitet kunnat registreras med ökad koncentrationsförmåga och ökad minneskapacitet. De adaptogena naturmedlen har på grund av detta fått användning i geriatrisk medicin.

 

Adaptogener och blodsocker

Adaptogener har en normaliserande effekt på blodsockernivån i kroppen. Rent allmänt måste socker i blodet brytas ned och förse kroppens celler med energi, intag av socker ger i regel snabbt "ökad energi". Sockret bryts ned av insulin (från pancreas, bukspottkörteln) med hjälp av enzymet hexokinas. Om man utsätts för stark stress kan hexokinasets effekt blockeras och nedbrytningen av socker försämras. Der gör dels att cellerna inte får tillgång till den energi de behöver och dels till att blodsockret höjs. För att söka komma tillrätta med det försöker kroppens insulinproduceerande celler i bukspottkörteln bilda mer insulin.

 

Rosenrot och Rysk rot normaliserar

Rosenrot och Rysk rot har förmågan att upphäva blockaden av enzymet hexokinas, vilket normaliserar nedbrytningen av socker.

Rysk rot förbättrar dessutom cellmembranens genomsläpplighet för glukos, vilket gör att upptaget från blodet underlättas och cellernas energibehov säkerställs.

Man kan säga att adaptogenerna motverkar tendens till högt blodsocker, de ökar insulinkänsligheten och stabiliserar blodsockret.

Biverkningar till adaptogener

Biverkningar är mycket ovanliga. Enstaka fall av allergiska nässelutslag har dock rapporterats. I undantagsfall kan huvudvärk uppträda under ett par dagar. Förklaringen är att i synnerhet Schisandra verkar avslappnande på kärlen med ett bättre blodflöde som följd. Har kärlen på grund av stress varit sammandragna kan denna kärlvidgning med förbättrad boldcirkulation ge övergående huvudvärk hos känsliga personer.

Interaktioner

Adaptogener strävar efter att normalisera kroppens funktioner. En lång erfarenhet finns och en omfattande klinisk forskning har utförts. Man har inte några belägg för att adaptogener har visar någon interaktion med andra naturmedel eller läkemedel.

Kontinuerligt bruk

En vanlig frågeställning är om man kan/skall ta adaptogener kontinuerligt under lång tid. Även om adaptogenerna är snabbverkande – den första effekten av en engångsdos kan märkas redan inom 30 minuter – med en god effekt redan efter 3 till 5 dagar förstärks effekten ytterligare vid en längre tids användning.

 

 • Referenslistan för Adaptogener finner du här.
 • Kommentera denna artikel genom att anvämnda formulär under knappen "Kontakta oss" i denna sidas "toppmeny"
 • Frågor och kommentarer kan skickas till Ingemar Joelsson med e-post här 
 • Gå tillbaka till  Produkt - preparat

 rosenrot2

Rosenrot, Rhodiola rosea

 

Adaptogener påverkar nervsystemet men skiljer sig från stimulantia.

 

Adaptogener har kapacitet att öka såväl den mentala som den fysiska prestationsförmågan.

Adaptogenerna kompletterar de farmakologiska preparaten.

 

 • här
 • Ladda ned en presentation av adaptogener .
 • Ladda ned en diskussion om adaptogen effekt här.

 

« Tillbaka