Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Kalcipos-D forte

Ett kalcium/vitamin D läkemedel som förebygger osteoporos

Indikationer

Profylax och behandling vid brist på vitamin D och kalcium hos äldre. Vitamin D- och kalciumtillägg som komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter med risk för vitamin D- och kalciumbrist.

Kontraindikationer

Sjukdomstillstånd och/eller tillstånd som leder till hyperkalcemi eller hyperkalciuri. Njursten. Hypervitaminos D. Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne. Kalcipos-D forte innehåller hydrerad sojaolja och ska inte användas av personer som är allergiska mot jordnötter eller soja.

Dosering

Vuxna och äldre
1 tablett (500 mg/800 IE) dagligen. Tabletten sväljes, delas eller krossas. Eller 1 tuggtablett dagligen. Tabletten tuggas eller får långsamt smälta i munnen.

Kalciummängden i Kalcipos-D forte är lägre än det vanligen rekommenderade dagliga intaget. Kalcipos-D forte är således i första hand avsett för individer med behov av D-vitaminsubstitution men med ett visst dietärt intag av kalcium.

Dosering vid nedsatt leverfunktion: Dosjustering behövs ej.
Dosering vid nedsatt njurfunktion: Kalcipos-D forte bör ej ges till patienter med gravt nedsatt njurfunktion.

Varningar och försiktighet

Vid långtidsbehandling bör kalciumnivåerna i serum följas, och njurfunktion kontrolleras genom mätningar av serumkreatinin. Kontinuerliga kontroller är särskilt viktigt hos äldre patienter vid samtidig behandling med hjärtglykosider eller diuretika (se Interaktioner) och hos patienter med kraftig tendens till stenbildning. Vid hyperkalcemi eller tecken på nedsatt njurfunktion skall dosen minskas eller behandlingen utsättas.

Vitamin D ska ges med försiktighet till patienter med nedsatt njurfunktion och effekterna på kalcium- och fosfatnivåerna bör kontrolleras. Risken för kalkinlagring i mjukdelar bör beaktas. Vid grav njurinsufficiens är metabolismen av vitamin D i form av kolekalciferol störd och andra former av vitamin D bör användas (se Kontraindikationer).

Kalcipos-D forte bör förskrivas med försiktighet till patienter som lider av sarkoidos på grund av risk för ökad metabolism av vitamin D till dess aktiva form. Dessa patienter bör kontrolleras med avseende på kalciumhalten i serum och urin.

Kalcipos-D forte skall ges med försiktighet till immobiliserade patienter med osteoporos på grund av risk för hyperkalcemi. Innehållet av vitamin D (800 IE) i Kalcipos-D forte skall beaktas vid förskrivning av andra läkemedel som innehåller vitamin D. Ytterligare dosering av kalcium eller vitamin D bör ske under strikt medicinsk övervakning. I dessa fall krävs täta kontroller av serumkalciumnivåer och kalciumutsöndring i urinen.

Kalcipos-D forte är inte avsedda för behandling av barn.
Kalcipos-D forte tabletter innehåller 4 mg sackaros. Kalcipos-D forte tuggtabletter innehåller 200 mg glukos och 3,8 mg sackaros.Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltas-brist.

Interaktioner

Tiaziddiuretika minskar urinutsöndringen av kalcium. På grund av den ökade risken för hyperkalcemi bör serumkoncentrationerna av kalcium följas regelbundet vid samtidig behandling med tiaziddiuretika. Systemisk behandling med kortikosteroider minskar kalciumabsorptionen. Vid samtidig behandling kan det vara nödvändigt att höja dosen av Kalcipos-D forte. Samtidig behandling med jonbytarresiner såsom kolestyramin eller laxermedel såsom paraffinolja kan reducera den gastrointestinala absorptionen av vitamin D. Kalciumkarbonat kan påverka absorptionen av tetracyklin. Därför rekommenderas att tetracyklinpreparat tas minst två timmar före eller fyra till sex timmar efter oral intag av kalcium.

Vid behandling med kalcium och vitamin D kan toxiciteten av hjärtglykosider öka på grund av hyperkalcemi. Patienter bör följas med elektrokardiogram (EKG) och med avseende på serumkalciumnivåer.

Vid samtidig behandling med bisfosfonat eller med natriumfluorid bör dessa preparat tas minst tre timmar före Kalcipos-D forte på grund av risk för minskad gastrointestinal absorption.

Oxalsyra (finns i spenat och rabarber) och fytinsyra (finns i fullkornsflingor) kan hämma kalciumabsorptionen genom att bilda olösliga föreningar med kalciumjoner. Patienten bör inte ta kalciumprodukter inom två timmar efter att ha ätit mat med högt innehåll av oxalsyra eller fytinsyra.

Farmakodynamik

Vitamin D ökar den intestinala absorptionen av kalcium. Administrering av kalcium och vitamin D3 motverkar den ökning av parathormon (PTH) som beror på kalciumbrist och som orsakar ökad benresorption.

Farmakokinetik

Kalcium: Absorption: Ca 30% av oral dos absorberas via mag-tarmkanalen.

Distribution och metabolism: 99% av mängden kalcium i kroppen är bundet i skelett och tänder. Återstående 1% återfinns i den intra- och extracellulära vätskan. Ungefär 50% av det totala kalciuminnehållet i blodet föreligger i den fysiologiskt aktiva joniserade formen, med ca 10% komplexbundet till citrat, fosfat eller andra anjoner och återstående 40% bundet till proteiner (huvudsakligen albumin).

Elimination: Kalcium elimineras via faeces, urin och svett. Den renala utsöndringen är beroende av glomerulär filtrering och tubulär återabsorption av kalcium.

Vitamin D: Absorption: Vitamin D absorberas lätt i tunntarmen.

Distribution och metabolism: Kolecalciferol och dess metaboliter cirkulerar i blodet bundet till ett specifikt globulin. Kolecalciferol metaboliseras via hydroxylering i levern till den aktiva formen 25-hydroxykolekalciferol, som sedan metaboliseras vidare i njurarna till 1,25- hydroxykolekalciferol. 1,25-hydroxykolekalciferol är den metabolit som ger en ökad kalciumabsorption. Ometaboliserat vitamin D lagras i fett- och muskelvävnad.

Elimination: Vitamin D utsöndras via faeces och urin.

Innehåll

1 tablett innehåller:
Kalcium 500 mg som kalciumkarbonat, kolekalciferol (vitamin D3) 20 mikrogram (800 IE), maltodextrin, gelatin, sackaros, majsstärkelse, all-rac-alfa-tokoferol, kroskarmellosnatrium, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, hydrerad sojaolja, sackaros 4 mg och hydrerad sojaolja 0,8 mg, hypromellos, makrogol, paraffin.

Frågor och kommentarer sändes till Ingemar Joelsson.

Klicka här för att använda kontaktformuläret.

Kalcipos_72.jpg 

Kalcipos-D forte

500 mg kalcium och
800 IU vitamin D

 

« Tillbaka