Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

   Klimakteriebesvär - svårighetsgrad bedömd med MRS-scale

 

Skattning av klimakteriesymtomens svårighetsgrad

har tidigare så gott som uteslutande skett med användning av Kuppermann's index. I en klinisk studie av Osmers et al. har i stället ett nytt sätt att bedöma svårighetsgraden använts, Menopausal Rating Scale (MRS) enligt Hauser et al. MRS kan ha fördelar när det gäller att beskriva - och sortera upp - effekterna av Remifemin.

 

Menopausal Rating Scale

listar 10 klimakteriesymtom - liksom Kuppermann's index.
Det nya är att MRS "sammanför symtomen" i fyra "huvudgrupper". Effekten av ett medel kan därmed bedömas för väsentliga symtomgrupper:

 

1. Hot flushes

står för symtomen värmevallningar, svettningar och sömnsvårigheter

 

2. Psykiska besvär

står för nervositet, tendens till depression och nedsatt förmåga och nedsatt minne

 

3. Somatiska besvär

beskriver hjärt-besvär (palpitationer) såväl som besvär från leder och muskler

 

4. Atrofiska besvär

beskriver slemhinnetorrhet, urinvägsbesvär och nedsatt sexuell lust

 

Studen av Osmers

är en randomiserad, dubbelblind, multi-center studie under tre månader. Den omfattade 268 kvinnor. Man bedömde effekten av Remifemin gentemot placebo. Den statistiska utvärderingen är presenterad som "effekt av Remifemin minus placeboeffekt" hos å ena sidan kvinnor i "tidigt klimakterium" (efter 1 år av klimakteriesymtom) och å andra sidan hos kvinnor i "sent klimakterium" (mer än 3 år) av klimakteriesymtom.

 

Resultat

Figur 1 visar fördelningen av patienter per var och en av de 10 grund-symtomen. Resultatet av "effektstudien" beskrivs i de två följande figurerna, fig. 2 och. 3.

 

Sammanfattningsvis

kan sägas att effekten av Remifemin-behandling var mer uttalad hos kvinnorna i "tidigt klimakterium" än hos kvinnorna i "sent klimakterium". Effekten var i båda grupperna bäst på värmevallningar, följt av atrofiska besvär och psykiska besvär. För dessa tre symtomgrupper visade studien statiskt signifikanta resultat på 5% nivå. För symtomgruppen somatiska besvär uppnåddes ingen statistisk signifikans.

 

 Remifemin-ask

Remifemin

är ett hormonfritt preparat

baserat på extrakt från roten av Silverax, Acteae (Cimicifuga) racemosa.

 

 

Osmers fig 1

 

Fig. 1. Stapeldiagrammet visar procentuella antalet kvinnor med medelsvåra till svåra symtom i vardera av de 10 symtomen i MRS-score systemet.

 

Osmers fig 4 

 

Fig. 2. Bilden visar effekten av "Remifemin minus placeboeffekten" i de fyra grupperna av symtom i MRS-score systemet. Resultaten i den här figuren gäller kvinnor i "tidigt klimakterium" definierat som cirka 1 år efter menopaus och ett FSH värde cirka 20 U/liter. (FSH = follikel stimulernade hormon från hypofysen).

 

Osmers fig 3

 

Fig. 3. Bilden visar effekten av "Remifemin minus placeboeffekten" i de fyra grupperna av symtom i MRS-score systemet. Resultaten i den här figuren gäller kvinnor i "sent klimakterium" definierat som cirka 3 - 4 år efter menopaus och ett FSH värde cirka 40 U/liter. Det framgår att effekten av Remifemin är sämre redan efter tre års klimakteriebesvär.

 

Författarna undersökte också biverkningar till Remifeminbehandling i jämförelse med palcebo och skriver att "de få, milda och övergående biverkaningarna ligger överensstämmelse med vad som tidigare rapporterats (se Low Dog et al., hämta här). Se referenserna här.

 

Författarna sammanfattar budskapet på följande sätt: Den nu presenterade, randomiserade studien bekräftar tidigare resultat av andra studer av effekten av ett isopropanoliskt Cinicifuga racemosa extrakt i vad gäller behandling av klimakteriebesvär. Kvinnor i "tidigt klimakterium" synes ha större fördel av preparatet än kvinnorna i "sent klimakterium". Undergruppen "Hot flushes" svarade bäst på behandlingen.

 

När det gäller säkerhetsaspekten förekom vare sig statistiskt signifikant eller kliniskt relevant skillnad mellan isopropanol-extrakt av Cimicifuga racemosa och placebo. Cimicifuga-extraktet kan fastslås ha en gynnsam effekt-risk ratio.

 

Frågor och kommentarer kan mailas till Ingemar Joelsson

 

« Tillbaka