Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

   Norprolac

Norprolac

innehåller kinagolid som kinagolidhydroklorid. ATC-kod: G02C B04

 

Läkemedelsform

Tablett om 25, 50, 75 0ch 100 mikrogram kinagolid

 

Terapeutiska indikationer

Hyperprolaktinemi (idiopatisk eller orsakad av ett prolaktinproducerande hypofysärt mikro-eller makroadenom).

 

Dosering och administrationssätt

Då dopaminerg stimulering kan leda till symtom på ortostatisk hypotension, bör doseringen
av Norprolac inledas gradvis med hjälp av upptrappningsförpackningen, och intas en gång
dagligen på kvällen tillsammans med föda. Den optimala dosen skall fastställas individuellt
på basis av den prolaktinsänkande effekten och toleransen.

 

Vuxna

Med upptrappningsförpackningen påbörjas behandlingen med 25 mikrogram/dag de 3 första
dagarna följt av 50 mikrogram/dag i ytterligare 3 dagar. Från och med dag 7 rekommenderas
75 mikrogram/dag.
Vid behov kan den dagliga dosen ökas stegvis med 75 mikrogram med minst en veckas
mellanrum tills den optimala dosen uppnåtts. Vanlig underhållsdos är 75 mikrogram/dag eller
150 mikrogram/dag. Enstaka patienter kan kräva dagliga doser om 300 mikrogram och
däröver. För dessa patienter kan den dagliga dosen ökas stegvis med 75-150 mikrogram med
minst 4 veckors mellanrum tills tillfredsställande terapeutisk effekt uppnåtts eller minskad
tolerans begränsar ytterligare dosökning.

 

Varningar och försiktighet

Hyperprolaktinemi kan dels vara fysiologisk (graviditet, amning), dels bero på andra orsaker
bl a tumörer i hypotalamus eller hypofys samt av en rad läkemedel. Det är därför viktigt att
orsaken till en hyperprolaktinemi klarläggs så långt som möjligt och att kausal behandling
insättes.


Ortostatisk hypotension kan i sällsynta fall resultera i synkope och därför bör blodtrycket
kontrolleras, både liggande och stående, under de första dagarna samt efter dosökning.


Hos kvinnor med nedsatt fertilitet relaterad till prolaktinnivån, kan fertiliteten återställas vid behandling med Norprolac. Kvinnor i fertil ålder som inte önskar bli gravida skall därför
rådas till att använda en tillförlitlig antikonceptionsmetod.


I ett fåtal fall, även hos patienter utan mental sjukdom i anamnesen, har behandling med
Norprolac associerats med förekomst av akut psykos, vanligen reversibel efter utsättning.
Särskild försiktighet skall iakttas hos patienter med psykotiska besvär i anamnesen.


Inga data finns tillgängliga från användning av Norprolac hos patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion.


Norprolac har associerats med somnolens. Övriga dopaminagonister har associerats med
plötsliga sömnattacker särskilt hos patienter med Parkinsons sjukdom. Patienter måste
informeras om detta och rådas till försiktighet under bilkörning eller hantering av maskiner
under behandling med Norprolac.


Patienter som har uppvisat somnolens måste avstå från bilkörning och hantering av maskiner. Dosreduktion och/eller utsättande av behandlingen kan övervägas.


Interaktionsstudier saknas för kinagolid och försiktighet rekommenderas därför vid
kombination med andra läkemedel.


Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.


Alkohol kan minska toleransen för Norprolac.


Spelmani, ökad libido och översexualitet har rapporterats hos patienter som behandlats med dopaminagonister mot Parkinsons sjukdom.

 

Interaktioner

Inga interaktionsstudier är gjorda och inga interaktioner mellan Norprolac och andra
läkemedel har hitills rapporterats. Teoretiskt kan en reducering av den prolaktinsänkande
effekten förväntas om läkemedel med stark dopaminantagonistisk effekt (t ex neuroleptika)
ges samtidigt.


Eftersom kinagolids affinitet för 5-HT1 och 5-HT2 receptorer är omkring 100 gånger lägre än
för D2 receptorer, är en interaktion mellan Norprolac och 5-HT1 a receptorer osannolik.
Försiktighet skall dock iakttas vid samtidig användning av läkemedel som påverkar dessa
receptorer.


På grund av bristfällig information om enzym involverade i metabolismen av kinagolid är
risken för kinetiska interaktioner svår att prediktera. Data saknas även avseende kinagolids
potential att påverka kinetiken för anda läkemedel, t.ex. via enzymhämning. Försiktighet
rekommenderas därför om kinagolid kombineras med andra läkemedel, i synnerhet läkemedel kända för att vara starka enzymhämmare.

 

Graviditet och amning

Graviditet: Djurstudier visar inte på någon embryotoxisk eller teratogen potential för
Norprolac. Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är dock begränsad. Hos patienter som
önskar bli gravida, ska Norprolac sättas ut när graviditet är fastställd, såvida det inte finns ett medicinskt skäl för fortsatt behandling. Hittills har ingen ökad abortincidens observerats efter utsättande av läkemedlet. Om graviditet uppstår hos patienter med hypofysärt adenom och Norprolacbehandling har avbrutits, är en noggrann övervakning genom hela graviditeten nödvändig.


Amning: Amning är vanligen inte möjlig eftersom Norprolac hämmar laktationen. Om
laktationen ej upphör under behandlingen, kan amning inte rekommenderas, då det inte är
känt huruvida kinagolid passerar över i modersmjölk.

 

Farmakodynamik

Kinagolid är en selektiv dopamin D2-receptoragonist. Kinagolid har hämmande effekt på
sekretionen av prolaktin, men reducerar inte normala nivåer av andra hypofyshormon.
Sänkning av prolaktinnivån inträder inom 2 timmar efter intag, når ett maximum inom 4-6
timmar och kvarstår i ca 24 timmar. Durationen är dosberoende.
Långtidsbehandling med Norprolac har visat sig reducera storleken eller minska tillväxten
hos prolaktinproducerande, hypofysära makro- och mikroadenom.

 

Läs hela den specifika produktresumén här

 

Tag kontakt genom kontaktformuläret i sidans toppmeny, eller klicka här.

 

E-mail kan skickas till Ingemar Joelsson, klicka här.

 

 

 

norprolac 

Norprolac innehåller kinagolid

Norprolac är en

Dopamin-receptoragonist

och en prolaktinhämmare

 

« Tillbaka