Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

   Ovesterin

Ovesterin vagitorier

Ett vagitorium innehåller 0,5 mg östriol.

 

Indikationer

Substitutionsterapi vid lokala östrogenbristsymtom, såsom atrofisk vaginit.

 

Dosering

Ovesterin vagitorier införes djupt i slidan.
Initialbehandling: Ett vagitorium dagligen under 2-3 veckor (lämpligen i samband med
sänggåendet).
Underhållsbehandling: Ett vagitorium 2 gånger per vecka.
Behandling kan påbörjas när helst det passar.

 

Kontraindikationer

 • Pågående eller misstänkt bröstcancer
 • Pågående eller misstänkt östrogenberoende malign tumör (t ex endometriecancer)
 • Odiagnostiserad genital blödning
 • Obehandlad endometriehyperplasi
 • Pågående tromboembolisk sjukdom (djup ventrombos eller lungemboli)
 • Aktiv eller nyligen genomgången arteriell tromboembolisk sjukdom (t.ex.angina,
  hjärtinfarkt)
 • Akut eller tidigare leversjukdom så länge leverfunktionsvärdena ej normaliserats
 • Känd överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne
 • Porfyri

Varningar och försiktighet

Ovesterin vagitorier skall inte kombineras med östrogenpreparat för systemisk behandling,
eftersom studier vad gäller säkerhet och risker vid östrogenkoncentrationer som uppnås vid kombinationsbehandling saknas.

 

Medicinsk uppföljning

Innan hormonell substitutionsbehandling inleds eller återupptas skall en noggrann anamnes
tas, inkluderande uppgifter om ärftliga sjukdomar. En allmän medicinsk och gynekologisk
undersökning, som också inkluderar undersökning av brösten, skall göras med hänsyn tagen
till patientens egen sjukhistoria och till kontraindikationer och varningar vid behandlingen.
En noggrann värdering av balansen mellan risk och nytta bör göras regelbundet under hela
behandlingstiden.

 

Endometriehyperplasi

Kvinnor med intakt livmoder som har vaginalblödning av okänd etiologi eller kvinnor med
intakt livmoder som tidigare behandlats med östrogen utan tillägg av gestagen ska undersökas för att utesluta hyperstimulering/malignitet i endometriet innan behandling påbörjas.
Risken för endometriecancer vid peroral behandling med enbart östrogen är avhängig både av behandlingstid och av östrogensdos. En ökad risk för endometriehyperplasi eller
livmodercancer har ej satts i samband med behandling med Ovesterin vagitorier.

 

Bröst-, livmoder- och ovarialcancer

Systemisk behandling med östrogen kan öka risken för vissa typer av cancer, speciellt
livmoder- och bröstcancer. Ovesterin vagitorier som administreras lokalt med en låg dos
östriol förväntas inte ge en ökad risk för cancer.

 

Biverkningar

Biverkningar med östriol brukar rapporteras hos 3-10 % av dem som behandlas. De är ofta
övergående och kan vara ett tecken på att dosen är för hög.
Ca. 5-10 % av behandlade patienter kan förväntas uppleva lokal irritation.
Vanliga biverkningar (>1/100)
Endokrina: Bröstspänning.
Urogenital.: Lokal irritation.
Mindre vanliga biverkningar
GI: Illamående.
Urogenital.: Olaga vaginalblödning.
Sällsynta biverkningar(<1/1000)
Allmänna: Vätskeretention.
Cirk.: Venös tromboembolism.
I början av behandlingen då slemhinnorna i vagina fortfarande är atrofiska, kan lokal irritation förekomma i form av värmekänsla och/eller klåda.

 

Farmakodynamik

Farmakoterapeutisk grupp: östrogener, ATC-kod: G03CA04.
Ovesterin innehåller östriol, som är ett naturligt östrogen i kroppen. Lokal
behandling med östriol motverkar degenerativa förändringar i vaginas slemhinnor som
uppträder till följd av nedsatt östrogenproduktion i samband med menopaus. Vid atrofi i det nedre urogenitalområdet normaliserar östriol det urogenitala epitelet och återställer den normala mikrofloran och vaginas fysiologiska pH. Som ett resultat ökar de urogenitala
epitelcellernas resistens mot infektioner och inflammationer, vaginala besvär minskar, såsom
dyspareuni, torrhet, klåda, infektion i vagina och urinvägarna, miktionsproblem och mild
urininkontinens.
Östriol är korttidsverkande p.g.a. sin korta bindningstid i cellkärnan. Man kan därför inte
förvänta sig någon proliferation av endometriet när den totalt rekommenderade dagsdosen
intas vid ett och samma tillfälle. Följaktligen är inte cyklisk administrering av ett gestagen
nödvändigt och postmenopausala bortfallsblödningar förekommer inte.

 

Läs mer om Ovesterin genom att ladda ner den specifika produktresumén här.

 

Tag kontakt genom att använda kontaktformuläret i sidans huvudmeny, eller klicka här.

 

Sänd frågor eller kommentarer till Ingemar Joelsson via e-mail.

 

 

ovesterin 

Behåll livskvalitet

även i klimakteriet

 

 

« Tillbaka