Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

PMS - Behandling med Femal balans

Kliniska studier med det traditionella växtbaserade läkemedlet Femal Balans har visat goda behandlingsresultat

 

Den första studien publicerades redan 2002 och redovisar en symtomlindring på 63-88%.

 

Assessment of the Effects of the Herbal Remedy Femal on the Symptoms of Premenstrual Syndrome.

Kaj Winther och Christer Hedman.

Current Therapeutic Research vol. 63; 5: pp. 344-53, 2002.

Studien är dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad cross-over studie. Den genomfördes i Danmark.

 

29 kvinnor i åldern 27-50 år som haft PMS-problem i genomsnitt i 11,5 år ingick i studien, som varade i 2 månader.

Resultaten jämfördes både mellan Femal balans och placebo, och inom de båda grupperna.

 

Bäst effekt erhölls när man jämförde effekten hos de kvinnor som först fått placebo och sedan Femal balans. Alla de vanligaste PMS symtomen reducerades med mellan 63 – 88%. Dessutom kortades besvärsperioden med ca 40 %.

Från i genomsnitt 5,7 dagar per cykel ner till 3,5 dagar.

 

Femal balans minskar PMS symtomen med mellan 63-88%  

Femal balans onc enskilda symtom av PMS

 

Diagrammet visar att Femal balans reducerar PMS symtomen med upp till 88%. Dessutom förbättrades ett antal livskvalitets­parametrar. Viktuppgången minskade med 2,5 kg (=50%).  

 

Ny studie på 101 PMS kvinnor (50 med Femal och 51 med placebo) som publicerades den 3 juni 2005 vid 6th Congress of European Society of Gynecology i Helsingfors.

 

Denna studie har sedermera publicerats med titeln: The efficacy of Femal in women with premenstrual syndrome: a randomised, double-blind, parallel-group, placebo-controlled, multicenter study i tidskriften Adv Ther, 2008;25: 595-607.

Författarna är: G Gerhardsen, A V Hansen, M Killi, G G Fornitz, F Pedersen och S B Roos.

 

Studien som är en fyra månaders, dubbelblind och randomiserad GCP-studie på 101 kvinnor med en två månaders uppföljningsperiod, visar att problem som irritation, vätskeansamling, nedstämdhet och dålig sömn reduceras med upp till 70% under de fyra månader som den dubbelblinda studien pågick. Under uppföljningsperioden förstärktes resultatet ytterliggare med ca 15%.

 

Studien bekräftar resultatet från den tidigare studien samtidigt som den visar att effekten inte är av övergående karaktär. Tvärtom så förstärks nyttan över tiden.

De 101 kvinnorna (50 i Femal-gruppen och 51 i placebo-gruppen) i åldern 20-50 år, delades in i tre grupper beroende på huvudsymtom: De tre områdena var:

  • depression,
  • irritation, ilska och kort stubin, och
  • övriga 

 

 

 

Depression

I den grupp som hade depression som bakomliggande orsak till PMS, gav Femal balans ingen signifikant effekt. Förklaringen är sannolikt att dessa kvinnor inte led av PMS utan av en endogen depression.

Irritation

I den grupp som hade irritation, ilska och kort stubin som huvudbesvär, gav Femal balans däremot en mycket god effekt. (ca 70% av alla med PMS har irritation, ilska och kort stubin som huvudbesvär).

 

Diagrammen här intill härrör från den grupp som angav irritation som dominerande symtom.

 

Effekten på viktuppgång var inte lika tydlig i denna studie som i den förra. Förklaringen är att i den tidigare studien uppgav huvuddelen av kvinnorna viktuppgång som huvud indikation. 

 Effekt av Femal balans på individuella PMS-symtom

Diagrammet visar att de kvinnor som fått Femal balans upplever PMS-besvären 40-70% lindrigare än de som fått placebo. 

 

Femal balans har effekt även efter slutat intag

 

Femal balans och effekten på PMS-symtomDiagrammet visar att samtliga PMS-besvär förbättras redan efter en månad, men att effekten förstärks ju längre Femal balans används.

Den dubbelblinda studien varade under fyra månader.

 

Värt att notera är att även om resultaten från de båda studierna i stort är samstämmiga så skiljer en del resultat mellan studierna. Detta beror på de olika inklutionskriterierna. I den första studien var vattensamling och viktuppgång de vanligaste problemen, medan det i den senare studien var irritation, ilska och kort stubin som dominerade.

Det är också värt att notera att Femal balans besitter en tydligt kvardröjande effekt - effekten består en avsevärd tid efter avslutad behandling.

 

Mekanismen bakom Femal balans

Från skolmedicinska försök vet man med stor sannolikhet att PMS-symtom orsakas av att gulkroppshormonet och dess sönderfallsprodukter binds hårt till receptorerna i bröst, och intestinalkanalen. Detta gör att dessa vävnader binder vätska, brösten blir svullna och ömma, tarmarnas motilitet minskar, buken blir svullen. Ny forskning tyder också på att gulkroppsmetaboliterna binds till en receptor i det centrala nervsystemet – GABA receptorn. Denna bindning har en dämpande effekt på kommunikationen mellan celler med en känsla av nedstämdhet som följd.

Till skillnad mot GABA (gamma-amino-smösyra) har Serotonin en stimulerande effekt på cellkommunikationen. Inom skolmedicinen har man också kunnat visa att en ökad tillgänglighet av serotonin i centrala nervsystemet kan lindra PMS symtomen. Samma erfarenhet har man också vid behandling av klimakteriesymtom med serotonin.

Mekanismen bakom verkan av Femal är inte helt klarlagd. Men de goda resultaten på såväl PMS som klimakteriebesvär tyder på att pollen-pistillextraktet i Femal balans har en receptorpåverkan. Sannolikt bromsas bindningen av gulkroppshormonets metaboliter samtidigt som det sker en ökad tillgänglighet av serotonin.

Sedan tidigare vet man också att pollen främjar samandragningen av urinblåsan och verkar avslappnande på urinledaren. Detta ger en milt vätskedrivande effekt. Pollen har också en hämmande effekt på leukotriner vilket minskar bildningen av ödem.

 

Aktiva innehållsämnen

Femal balans innehåller naturens mest koncentrerade näring. Tillsammans med sperma och ägganlag är pollen ensamt om att innehålla all den näring som behövs för att ett liv skall uppstå. Kroppen tillförs viktiga antioxidanter, enzymer, bioflavonoider och spårämnen. Sammmantaget har detta visat sig återskapa fysisk och psykisk balans hos kvinnor med PMS och klimakteriebesvär. Hela välbefinnandet ökar - under hela månaden. Dessutom är Femal balans fritt från hormonlika ämnen.

 

Gerhardsens artikel kan laddas ned i "full-text-format", klicka här.

 

Gå till PMS-forum och diskutera dina symtom

 

Skicka frågor och kommentarer till Ingemar Joelsson

 

 

« Tillbaka