Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

PMS behandlad med Femicur

Femicur

innehåller ett torrextrakt av Fructus agni casti (Munkpeppar)

 

Femicur

saluförs i kartonger med blisterkartor om 60 respektive 100 kapslar.
1 kapsel innehåller 4 mg torrextrakt av Fructus agni casti (Munkpeppar-buskens frukt).
Extraktionsmedel etanol 60% (m/m).
Vid tillverkning av en kapsel åtgår 40 mg torkad frukt av munkpeppar.

 

Övriga beståndsdelar

är glucossirap, lactosmonohydrat, talk, majsstärkelse, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, gelatin, natriumlaurylsulfat, renat vatten, och färgämne E 171 och E 172.

 

Indikation 

Femicur är traditionellt använt för lindring av symtom vid PMS, såsom ömhet i brösten, svullnadskänsla, irritabilitet, oro och plötslig nedstämdhet.

 

Rekommenderad dosering

1 kapsel (40 mg drog) dagligen

 

Kontraindikationer

Känd överkänslighet mot munk-pepparfrukt eller andra innehållsämnen i produkten.

 

Varningar och försiktighetsmått

Extrakt av munkpeppar har i experimentella studier visat dopamin-agonistiska effekter. Om dopaminerga symtom såsom psykomotorisk excitation, förvirringstillstånd eller hallucinationer uppstår bör behandlingen med Femicur avbrytas.

Femicur innehåller glukossirap och laktosmono-hydrat. Patienter med galaktosintolerans, eller glukos-galaktos-malabsorption bör därför inte använda Femicur.

 

Interaktioner

Effekter av dopamin-agonister/antagonister kan förändras vid samtidigt intag av Femicur.

 

Biverkningar

Enstaka fall av klåda, urtikaria, huvudvärk, gastro-intestinala symtom och illamående har rapporterats.

 

Farmakodynamik

Verkningsmekanismen för Femicur är ofullständigt känd. I studier in vitro och in vivo har extrakt av munkpeppar visat dopamin-agonistiska och prolaktinsänkande egenskaper.

 

Kliniska studier

Ett flertal kliniska studier har publicerats unde de senaste 15 åren.
Den senaste stora studien (1600 kvinnor, multicenterstudie, ej placebokontrollerad, ej blindad) publicerades år 2000 av Loch och medarbetare.

 

Resultat av Loch´s studie

 

Effekt av Femicur på PMS

När effekten på vart och ett av 12 PMS-symtom bedömdes fick man de resultat som bilden ovan visar. Bäst var effekten på bröstsmärta och nervositet. Effekten var god även på "nedsatt sinnesstämning" och sömnsvårighet.

 

Effekt av Femicur på fyra grupper av PMS besvär

 

PMS-symtomen inordnades i fyra huvudgrupper, ängslan, vätskeansamling, begär ("craving") och tendens till depression. Effekten av Femicur var statistiskt significant för alla grupperna.

 

 

loch_effekt_3

 

PMS-symtomen kan också enkelt delas i somatiska symtom och psykiska symtom. Femicur hade störst effekt på de psykiska symtomen.

 

Läkarens resp kvinnans bedömning av effekten av Femicur på PMS

 

En intressant jämförelse är mellan kvinnans egen bedömning av effekt och läkarens bedömning. Man såg en förvånansvärt stor likhet.

 

Tolerabilitet och säkerhet av Femicur

 

Såväl tolerabilitet som säkerhet är mycket god för Femicur.

 

 

 


 

 Ask med 50 kapslar Femicur

 

    Femicur är ett registrerat

    naturläkemedel
    Femicur tillhör ATC grupp:

    G02C B

 

    Läs broschyren om PMS och

    Femicur: Ladda ner här

 

 

 

« Tillbaka