Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

pergotime

Pergotime är ett ovulationsstimulerande medel som bygger på verkan av substansen Klomifen

Indikation

Infertilitet eller subfertilitet på grund av hypotalamisk-hypofysär dysfunktion (oftast utebliven ägglossning).

Kontraindikation

Leversjukdom eller anamnes på nedsatt leverfunktion. Onormala blödningar av okänt ursprung, livmodercancer, ovarialcysta, graviditet, amning.

Dosering

1 tablett à 50 mg dagligen i 5 dagar. Om patienten har blödningar startas behandlingen på eller omkring femte cykeldagen och i annat fall när som helst. Om ovulation ej synes ha inträffat efter första behandlingskuren, ges vid nästa kur 2 tabletter à 50 mg dagligen i 5 dagar. Denna startas tidigast 1 månad efter den första. Ytterligare ökning av dos skall ej ske. De flesta patienter, som svarar på behandlingen, gör detta redan under första kuren. Tre kurer anses som ett adekvat behandlingsförsök. Om ovulatorisk blödning ej då har inträffat, bör diagnosens riktighet på nytt övervägas. För att få regelbunden ovulation, bör kurerna startas på samma cykeldag, dvs ungefär den femte. Det är väsentligt att poängtera betydelsen av att coitus sker vid för konception gynnsam tidpunkt. Om inte konception skett efter tre ovulatoriska cykler, bör ej ytterligare kurer försökas.

Varningar och försiktighet

Fullständig gynekologisk undersökning skall utföras innan behandlingen på börjas. Vid onormala blödningar skall alla diagnostiska åtgärder vidtagas. Inför behandling skall konstateras att mannen har adekvat spermieproduktion. För att minska risken för ovariell förstoring som ibland uppstår vid behandling med Pergotime, skall den lägsta dos som förväntas ge god effekt användas. Patienter som får Pergotime bör uppmanas att genast rapportera eventuella smärtor i underlivet. En undersökning skall göras för att bestämma om en förstoring av ovarierna har inträffat. Incidensen av kliniskt signifikant hyperstimulering med rekommenderad dosering är låg.

En onormal ovariell förstoring kan nödvändiggöra en dosmodifiering. Maximal förstoring av ovarierna inträffar inte förrän flera dagar efter utsättande av Pergotime. Ovarialförstoringen och cystbildningen brukar försvinna spontant några dagar eller veckor efter utsättande av Pergotime. Ny kur med Pergotime skall inte startas förrän ovarierna återgått till normal storlek och behandlingen skall då genomföras med lägre dosering.

Det har rapporterats om ovarialcancer i samband med fertilitetsbehandling. Infertilitet är i sig dock en primär riskfaktor. Epidemiologiska data antyder att långvarig användning av Pergotime kan öka denna risk. Den rekommenderade behandlingstiden bör därför inte överskridas. Risken för flerbörd ökar. Patienten bör informeras om detta och om eventuella risker i samband med flerbörd.

Effekt av behandlingen kan inte förväntas om bristfällig ovulation orsakas av rubbningar i andra organ, t ex sköldkörteln eller binjurarna. Leverpåverkan, ibland åtföljt av morfologiska förändringar, har rapporterats i samband med ovariellt hyperstimuleringssyndrom. Försiktighet bör därför utvisas vid samtidig användning av Pergotime med läkemedel som kan påverka leverfunktionen.

Biverkningar

Biverkningar såsom yrsel och trötthet kan förekomma. Under dessa förhållanden kan reaktionsförmågan och omdömesförmågan minska och detta bör observeras t ex vid bilkörning och precisonsbetonat arbete. Patienten skall upplysas om att dimsyn och andra synstörningar kan uppträda och innebära risk vid exempelvis bilkörning. Om de uppträder, skall behandlingen avbrytas och fullständig oftalmologisk utredning vidtagas.

10-20% av behandlade patienter kan förväntas få biverkningar. Vid rekommenderad dosering är dessa dock sällan av sådan art att behandlingen påverkas.

Relativt vanliga (mer än ett fall per 100) biverkningar är huvudvärk, yrsel, blodvallningar, illamående och kräkningar. Ömmande bröst och synstörningar har rapporterats.

Farmakodynamik

Klomifen är en icke-steroid förening som stimulerar produktionen av hypofysära gonadotropiner, sannolikt genom att blockera östrogenreceptorer i hypothalamus och hypofysen.

Innehåll

1 tablett innehåller klomifencitrat 50 mg, laktosmonohydrat 58 mg, natriumstärkelseglykolat, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat.

Förpackningsinformation

Tablett 50 mg (vit med diameter 8,2 mm och en skåra på ena sidan och märkt med S på andra sidan) 5 tablett(er) blister.

Frågor och kommentarer skickas till Ingemar Joelsson, klicka här för kontaktformuläret.

Pergotime_72.jpg

Pergotime, vit tablett med skåra på ena sidan och bokstaven S på andra sidan

 

« Tillbaka