Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Remifemin information

Jag vill försöka ge en seriös information om Remifemin - ett naturläkemedel mot klimakteriebesvär såsom värmevallninga och svettningar.

Remifemin är också prövat för kvinnor som genomgått bröstcancerbehandling.

 

Remifemin har undergått ett stort antal prövningar gentemot påverkan på livmoderns selmhinna.

 

Remifemin har genomgått prövningar i fråga om påverkan på bröst-vävnad.

 

Trots den enorma dokumentationen för Remifemin, finns det en svårighet med acceptansen. Det man mest anför som nackdel för Remifemin är skrivningen i Läkemedelsverkets bipacksedel: "Remifemin bör av säkerhetssläl ej användas längre än 6 månader, eftersom effekter på livmoderslemhinnan efter långtidsbehandling inte är kartlagda". - Detta är tyvärr inte sant: Få saker är så väl undersökta som effekten av Remifemin på endometriet, såväl laboratoriestudier, djurstudier och studier på människa är utförda och beskrivna.

 

Jag har varit i kontakt med Läkemedlsverkets jurister, vilka säger till mig att skrivningen har sin grund i att kliniska prövningar på Remifemin inte har pågått under längre tid än 6 månader. Det är visserligen sant. Men kliniska prövningar på ett konkurrentpreparat från samma Silverax-rot (Klimadynon) har pågått under 12 månader. Och där finns 6-månaders-rekommendationen inte angiven.

 

Remifemin har den bästa kliniska dokumentationen för naturläkemedel, alla kategorier.

 

Kvinnor i Sverige såväl som i Europa ha använt Remifemin kontinuerligt under 15 år och uppåt. Inga biverkningar har rapporterats.

 

Det finns inte någon rapport i Sverige om att Remifemin skulle ha orsakat en endometrie-proliferation, som har klassats som "farlig" eller som förstadium till cancer. (Endometrieproliferation = förtjockning av livmoderns slemhinna med möjliga cellförändringar som följd).

 

Det finns Europeiska studier som visar att Remifeminintag tillsammans med anti-östrogenet Tamoxifen ger en längre recidivfri överlevnad hos bröstcancerbehandlade kvinnor än om de tar Tamoxien utan Remifemin.

 

Du kan ta del av alla Remifemin studier på www.medref.se, gå till Remifemin.

 

Frågor och kommentarer kan sändas till Ingemar Joelsson vis e-mail. Klicka här.

 

 

 

 

 

 

« Tillbaka