Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

 

Remifemin och bröstcancer

 

Remifeminask

 

 

 

Remifemin

är ett naturläkemedel mot klimakteriebesvär.

 

En viktig diskussion är aktuell (januari 2008) huruvida Remifemin kan användas av kvinnor som genomgått behandling (kirurgisk och/eller radiologisk) för bröstcancer. 

 

Remifemin är inte ett fytoöstrogen

Det känns ytterligt viktigt att först påpeka att Remifemin innehåller ett isopropanolextrak av rotdelarna av läkeväxten Silverax (Actea racemosa). De verksamma substanserna i extraktet är triterpenglykosider och fenoliska substanser. Dessa skall inte sammanblandas med eller kategoriseras som fytoöstrogener.

Läs om Remifemin här.

 

Vad är då fytoöstrogener?

Kemiskt namn

 

 

Finns i

Isoflavoner

Soja-bönor

Rödklöver

 

Lignaner

 

Linfrö

 

Coumestaner

Alfa-alfa
Soja
Klöver

 

Flavonoider Humle
Rödvin

 

Remifemin (isopropanolextrakt från roten av Silverax)

Effekten av Remifemin på klimakteriebesvär tillskrives inte fyto-östrogen effekt utan triterpenernas serotonerga och dopaminerga aktivitet (se ref. 29). En bindning av triterpen-glukosider till östrogen-beta-receptorn förklarar den osteoporos-hämmande effekten av Remifemin (se ref. 30).

 

Triterpenerna visar dock ingen bindning till östrogen-alfa-recptorn och har därför ingen inverkan på bröstvävnad eller livmoderslemhinna. Triterpen-glukosiderna bör sålunda klassifieras som "selektiva östrogen receptor modulatorer" (se ref. 30).

 

Frånvaron av proliferativ effekt på östrogen-känslig vävnad (endometriet och bröstvävnad) - tillsammans med det faktum att triterpener inducerar apoptos bland humana bröst-cancer celler - gör att Remifemin kan rekommenderas mot klimakteriebesvär även hos patienter med bröstcancer i anamnesen (se särskilt ref. 14, 15, 19, 20, 21 och 30).

 

Remifemin och interaktion med Tamoxifen och Aromatas-hämmare

Det finns en numerärt stor litteratur som beskriver eventuella interaktioner mellan Remifemin och Tamoxifen respektive mellan Remifemin och aromatas-hämmare (se ref. 1-31).

 

Sammanfattningsvis kan sägas att Remifemin inte minskar den östrogen-antagonistiska effekten av Tamoxifen. Tvärtom, Remifemin samverkar med Tamoxifen till att öka effekten. Till yttermera visso, effekten av aromatas-hämmare visar ingen minskning av samtidigt intag av Remifemin.

 

Svensk studie på det friska kvinnobröstet

En svensk studie av effekten av Remifemin på bröstet har gjorts av Angelica Lindén-Hirschberg och medarbetare vid Karolinska institutet i Stockholm. Studien (se ref. 19) kan sammanfattas enligt följande:

 

I en prospektiv klinisk studie undersöktes 65 friska postmenopausala kvinnor i åldrarna
50 – 70 år. De fick alla behandling med ett växtextrakt från Cimicifuga racemosa (Silverax, Remifemin) i tablettform, 20 mg, 2 gånger dagligen. Brösten undersöktes med mammografi före och efter sex månaders behandling. Bröstets mammografiska täthet kvantifierades med två olika visuella skattningsskalor av två oberoende radiologer.

Under behandlingen minskade bröstets täthet hos en kvinna medan den var oförändrad hos de övriga 64. I tidigare studier av kombinerad östrogen/gestagenbehandling har cirka 30 – 50 % av kvinnorna reagerat med en ökad mammografisk täthet.

Bröstets celltillväxt analyserades med hjälp av så kallade finnålsbiopsier. Med en tunn nål

(0,6 mm i diameter) togs cellprover före och efter sex månaders behandling.

Procentandelen tillväxande celler var 0,9 % vid behandlingsstart och 0,4 % efter sex månader. Man fann alltså ingen förändring av celltillväxten, eller snarare en minskning. I tidigare studier av kombinerad östrogen/gestagenbehandling har man i medeltal sett en 3 – 5 gånger förhöjd celltillväxt.

Resultaten av studien talar för att Remifemin i en dos av 20 mg × 2 under sex månader inte har någon negativ påverkan på bröstvävnaden hos postmenopausala kvinnor.

 

Remifemin-intag hos bröstcancerbehandlade kvinnor senarelägger recidiv

Hans-Heinrich Henneicke-von Zepelin och medarbetare har utfört en jämförande databas-baserad kohort-studie av kvinnor med receptor-positiv bröstcancer, behandlade melllan 1992 och 2003. Det totala antalet bröstcancerpatienter uppgick till 47 795 stycken. Primära studie-målet var att bestämma den recidivfria överlevnadstiden. 1 102 patienter hade behandlats med Remifemin och dessa jämfördes med 17 759 kvinnor i en kontrollgrupp.

Resultatet visade en lägre incidens av återfall i Remifemin-gruppen. 14% av kvinnorna i kontrollgruppen hade recidiv av bröstcancer 2 år efter den första diagnosen. I Remifemingruppen senarelades denna nivå av recidiv-incidens till efter drygt 6 år. I siffror innebär detta att det var en 17% mindre risk för återfall hos kvinnorna som tog Remifemin (se ref. 12).

 

Recidiv av bröstcancer

 

 

Referenslitteratur

Den nuvarande referenslistan omfattar 31 referenser. Den är sammanställd i januari 2008.

 

 

 

« Tillbaka