Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

 

Rogain

Läkemedelsnamn: Rogain 20 mg/ml kutan lösning

1 ml innehåller 20 mg minoxidil

 

Indikationer

För stimulering av hårväxt vid tidiga och mindre uttalade former av androgent håravfall hos kvinnor och män.

Hos män även för att minska ytterligare håravfall.

 

Dosering och administrationssätt

Dosering: 1 ml appliceras 2 gånger dagligen på det hudparti som ska behandlas. Denna dos
ska användas oavsett hudpartiets storlek, eller om flera partier behandlas samtidigt.
Endast för utvärtes bruk. Rogaine ska endast användas enligt anvisningarna och bör inte
appliceras på andra hudytor än som föreskrivits. Efter appliceringen ska händerna tvättas
noggrant. Undvik inandning av ångorna.
För att inte påverka absorptionen av minoxidil bör ett silikonfritt schampo användas vid hårtvätt (silikon kan också benämnas dimetikon).

 

Kontraindikationer

Överkänslighet mot minoxidil, propylenglykol eller lokalt tillförd alkohol.

 

Varningar och försiktighet

Minoxidil för lokal applikation bör endast användas på normal, frisk hårbotten.
Av försiktighetsskäl bör personer med känd hjärt/kärlsjukdom eller hjärtrytmrubbning kontakta läkare innan behandlingen påbörjas.
Behandlingen ska avbrytas och läkare kontaktas vid smärtor i bröstet, ökad hjärtfrekvens, yrsel eller svimningsanfall, plötslig viktökning utan påtaglig orsak eller svullnad i händer och fötter.
Avbryt behandlingen vid bestående rodnad eller andra tecken på irritation av hårbotten.
Trots omfattande erfarenheter av lokal applikation av minoxidil har det inte framkommit tecken på att absorption av tillräckliga mängder minoxidil skulle orsaka systemeffekter. Dock kan – åtminstone teoretiskt – absorption av större mängder på grund av felanvändning eller exceptionell känslighet tänkas leda till en systemeffekt, något som den som använder produkten bör vara medveten om.


Rogaine är en lösning av minoxidil i en vätska där det ingår vissa alkoholer som i kontakt med ögon eller andra känsliga ställen kan framkalla irritation. Om detta skulle inträffa ska sköljning med rikligt med kallt vatten ske för att eliminera besvären.
Inandning av sprayad lösning bör undvikas.

Interaktioner

Några interaktioner vid samtidig administrering av systemiskt verkande läkemedel och lokal
applikation av minoxidil är för närvarande inte kända. Absorptionen av lokalt applicerat
minoxidil hämmas och begränsas av den barriär som utgörs av hudens hornlager. Lokalt
applicerade läkemedelssubstanser såsom tretinoin och ditranol som påverkar denna barriär
kan vid samtidig användning resultera i en ökad absorption av lokalt applicerat minoxidil.
Kortikoiden betametason kan minska absorptionen av minoxidil vid samtidig lokal
applikation.

 

Biverkningar

I en del fall har ökad avstötning av hår i början av behandlingen med Rogaine rapporterats.
Orsaken till detta är sannolikt att under inverkan av minoxidil sker ett utbyte av hår i den
vilande telogena fasen mot hår som befinner sig i den växande anagena fasen (gammalt hår
stöts av samtidigt som nytt hår växer ut i dess ställe). Denna tillfälligt ökade förlust av hår
uppträder vanligen två till sex veckor efter det att behandlingen påbörjats och upphör inom ett par veckor. Om håravstötningen fortsätter under mer än 2 veckor bör behandlingen avbrytas och kontakt tas med läkare.

 

Överdosering

Extremt frekvent lokal applikation liksom oavsiktligt peroralt intag av minoxidil kan
förväntas ge upphov till systemeffekter i överensstämmelse med den verksamma substansens
farmakologiska profil, d v s i första hand kardiovaskulära effekter t ex plötslig viktuppgång,
ökad puls, yrsel eller svimningstendens.

 

Läs mer om håravfall och dess behandling här.

 

Du kan läsa mer om Rogain i den specifika produktresumén: Klicka här

 

Tag kontakt genom kontaktformuläret i sidans toppmeny, eller klicka här.

 

E-mail kan skickas till Ingemar Joelsson, klicka här.

 

 

 androgen_alopeci

Androgen alopeci

 

 

 

alopecia_areata

Alopecia areata

 

« Tillbaka