Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Spironolakton

är ett kaliumsparande diuretikum med blodtryckssänkande effekt

 

Terapeutiska indikationer

Övriga hepatiska ödem, kardiella och renala ödem, där annan ödemterapi är otillräcklig, särskilt vid misstanke på hyperaldosteronism.
Hypertoni där annan terapi är otillräcklig eller olämplig.
Primär aldosteronism där hinder mot operation föreligger.

 

Spironolakton

har även använts mot PMS med god effekt

 

Dosering och administration

Individuell dosering, men lägsta effektiva dos bör eftersträvas. Bör intas i samband med måltid.
Ödem: Behandlingen kan inledas med 100 mg Spironolakton per dag givet som engångsdos,
företrädesvis i kombination med konventionellt diuretikum.

Hypertoni: Behandlingen kan inledas med 50-100 mg Spironolakton Pfizer dagligen som engångsdos.
Då tillfredsställande blodtryckssänkning erhållits reduceras dosen till lägsta effektiva underhållsdos.
Primär aldosteronism: Behandling med dagsdoser upp till 400 mg kan ibland vara indicerat.
Barndosering: Som riktlinje för den dagliga barndoseringen anges 2 mg/kg kroppsvikt.
Spironolakton kan potentiera effekten av andra blodtryckssänkande medel som tiazider och metyldopa, varför doseringen av dessa medel initialt bör minskas under normaldosen då de ges tillsammans med spironolakton.

 

Kontraindikation

Akut njurinsufficiens, snabbt progredierande nedsättning av njurfunktionen, oliguri, anuri och
hyperkalemi.

 

Varningar och försiktighet

Vid tillstånd där risk för hyperkalemi kan föreligga såsom nedsatt njurfunktion och vid
kombinationsbehandling med konventionellt diuretikum. Reversibel hyperkloremisk metabolisk
acidos, vanligtvis i samband med hyperkalemi, kan utvecklas vid dekompenserad levercirros även vid normal njurfunktion.
Extra kaliumtillförsel eller samtidig behandling med andra kaliumsparande läkemedel bör som regel ej ges tillsammans med spironolakton. Samtidig behandling med ACE-hämmare kan leda till
hyperkalemi. Om samtidig behandling trots allt bedöms som viktig måste detta ske med försiktighet
och med täta serumkaliumbestämningar.
Icke-steroida antiinflammatoriska medel kan minska den natriuretiska effekten av diuretika.
Spironolakton interfererar med fluorimetrisk bestämning av kortisol i blod och urin, samt med
digoxinbestämning med radioimmunologisk metodik.
Tabletterna innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte
använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

 

Biverkningar

Biverkningsfrekvensen kan relateras till dygnsdos och behandlingsduration. Vid doser
< 100 mg är biverkningsfrekvensen låg. Gynekomasti är den vanligast förekommande biverkningen.
Vid doser < 100 mg är frekvensen cirka 13%. Gynekomastin är som regel reversibel vid seponering.
Hyperkalemi har rapporterats vid nedsatt njurfunktion och extra kaliumtillägg hos svårt sjuka
inneliggande patienter. Risken för hyperkalemi är låg vid behandling med doser < 100 mg/dag hos
patienter med normal njurfunktion under förutsättning att patienten undviker extra kaliumtillägg och samtidigt intag av andra kaliumsparande medel. I Sverige har 7 fall av hyperkalemi rapporterats under en 15-års period. Frekvens <1/1000.


Vanliga (>1/100) Allmänna: Dåsighet, trötthet, huvudvärk, impotens.
                       Endokrina: Gynekomasti, oregelbundna menstruationer, amenorré,
                       postmenopausala blödningar.
                       GI: Diarré, illamående.
                       Metabol.: Hyperkalemi, hyponatremi.
Mindre vanliga    Hud: Erytem, exantem, urtikaria.
                        Neurol.: Muskelkramper, parestesier.
                        Psyk.: Förvirringstillstånd.
                        Urogenital.: Serumkreatininstegring.
Sällsynta (<1/1000) Blod: Agranulocytos, trombocytopeni.


Den vanligaste biverkan är hyperkalemi (cirka 9%), särskilt vid nedsatt njurfunktion och vid
kaliumsubstitutionsterapi, samt hyponatremi (cirka 2%), speciellt i kombination med andra diuretika.


Symtombilden vid hyponatremi är torrhet i munnen, törst och trötthet.
Med hänsyn till ökad risk för hyperkalemi är observans påkallad vid kaliumintag samt vid nedsatt
njurfunktion.

 

Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer AB

 

Ladda ned produktresumén (SPC) genom att klicka här.

 

Kommentarer, synpunkter och frågor mottages tacksamt. Använd gärna "kontaktformuläret" under knappen "kontakta oss" i toppmenyn.

 

Du kan också maila direkt till Ingemar Joelsson, klicka här.

 

 

 

Fass_2007

 

Spironolakton

är ett kaliumsparande diuretikum med blodtryckssänkande effekt

ATC-kod: C03DA01

 

« Tillbaka