Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Tetracyklin

Indikation

Måttlig till svår acne vulgaris.

Kontraindikationer

Esofagusstriktur och/eller obstruerande förändring i digestionskanalen.

Dosering

Normaldosen för vuxna och barn från 10 år: 1 tablett à 250 mg 4 gånger dagligen.


Vid acne är doseringen: Startdos är 1 g per dygn uppdelat på två eller fyra doser. Ett gott terapisvar brukar ses inom 4-12 veckor, varefter dosen ofta kan halveras. En behandlingsperiod om 6 månader eller längre är ofta aktuell. Behandlingsuppehåll görs om så är möjligt under sommaren, då det kan föreligga risk för ökad solkänslighet hos vissa patienter.

Varningar och försiktighet

TETRACYKLIN MEDA bör inte intagas i samband med måltid, eftersom mjölk och andra kalciumhaltiga födoämnen försämrar absorptionen. Patienten bör undvika direkt solexposition under behandlingstiden.

Diarré/pseudomembranös kolit orsakad av Clostridium difficile förekommer. Patienter med diarré skall därför följas noggrant.

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Interaktioner

Följande kombinationer med Tetracyklin bör undvikas:

Antacida (innehållande di- eller trivalenta katjoner bildar chelatkomplex med tetracykliner och försämrar deras absorption), didanosin (bildar chelatkomplex med tetracykliner och försämrar deras absorption), kinapril (bildar chelatkomplex med tetracykliner och försämrar deras absorption).


Följande kombinationer med Tetracyklin kan kräva dosanpassning:


Antikoagulantia: tetracykliner har visat sig kunna minska aktiviteten av protrombin i plasma. Mekanismen för och betydelsen av denna interaktion är ofullständigt klarlagd. Dosen av antikoagulantia kan behöva justeras vid in- och utsättning av tetracykliner.


Antikonceptionella medel (enligt uppgift har graviditeter inträffat hos p-piller-behandlade kvinnor som samtidigt intagit antibiotika, ffa ampicillin, amoxicillin och tetracykliner)


Kalcium (peroralt kalcium hämmar absorptionen av tetracykliner. Medlen bör doseras med minst 3 timmars mellanrum)


Tvåvärt järn (peroralt järn hämmar absorptionen av tetracykliner. Medlen bör doseras med minst 3 timmars mellanrum)


Zink (peroralt zink hämmar absorptionen av tetracykliner. Medlen bör doseras med minst 3 timmars mellanrum).

Farmakodynamik

TETRACYKLIN MEDA är ett bredspektrumantibiotikum med bakteriostatisk effekt, som verkar genom att hämma proteinsyntesen. Verkningsmekanismen vid acne hänför sig ej enbart till den antibakteriella effekten utan även den ospecifika antiinflammatoriska effekten är av betydelse.

Frågor och kommentarer kan ställas till Ingemar Joelsson.

Använd i första hand kontaktformuläret i "topp menyn". Eller klicka här.

Fass_2007 

 

« Tillbaka