Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

   Vagifem

Vagifem

innehåller 17-beta-estradiol, samma östrogen som äggstockarna själva producerar.

En vaginaltablett innehåller estradiolhemihydrat motsvarande 25 mikrogram

 

Allmänt

Östrogenet i Vagifem är 17-ß-estradiol, identiskt med endogent humant 17-ß-estradiol och klassat som ett "naturligt östrogen". Lokal behandling med estradiol motverkar degenerativa förändringar i vaginal slemhinnan, som uppträder till följd av nedsatt östrogenproduktion i samband med menopaus.
Symtomlindring erhålls vanligtvis redan under första behandlingsmånaden.

 

Indikationer

Substitutionsbehandling av lokala östrogenbristsymtom, såsom atrofisk vaginit.

 

Dosering

Vagifem förs in i slidan med hjälp av applikatorn.
Initialdos: 1 vaginaltablett dagligen i 2 veckor.
Underhållsdos: 1 vaginaltablett 2 gånger i veckan.
Behandling kan påbörjas när helst det passar.

Vagifem ger inte systemisk effekt och därför behöver inte tillägg av gestagen ges.

 

Kontraindikationer

  • Pågående eller misstänkt bröstcancer
  • Pågående eller misstänkt östrogenberoende malign tumör (t ex endometriecancer)
  • Odiagnostiserad genital blödning
  • Obehandlad endometriehyperplasi
  • Pågående tromboembolisk sjukdom (djup ventrombos eller lungemboli)
  • Känd överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne
  • Porfyri

Varningar och försiktighetsmått

Under de 2 första veckorna kan en ringa mängd estradiol absorberas till kroppen. Vid fortsatt och kontinuerlig behandling överskrider estradiolnivån i plasma vanligtvis inte postmenopausala nivåer.
Effekter och risker vid kombination av Vagifem med östrogenpreparat för systemisk behandling är okända, eftersom studier om kombinationsbehandling saknas.

 

Medicinsk uppföljning

Innan hormonell substitutionsbehandling inleds eller återupptas skall en noggrann anamnes tas, inkluderande uppgifter om ärftliga sjukdomar. En allmän medicinsk och gynekologisk undersökning, som också inkluderar undersökning av brösten, skall göras med hänsyn tagen till patientens egen sjukhistoria och till kontraindikationer och varningar vid behandlingen.
En noggrann värdering av balansen mellan risk och nytta bör göras regelbundet under hela behandlingstiden.
Behandling med Vagifem skall inte förskrivas för en längre period än 1 år utan förnyad allmänmedicinsk/gynekologisk bedömning om fortsatt behandling.

 

Endometriehyperplasi

Kvinnor med intakt livmoder som har vaginalblödning av okänd etiologi eller kvinnor med intakt livmoder som tidigare behandlats med östrogen utan tillägg av gestagen ska undersökas för att utesluta hyperstimulering/malignitet i endometriet innan behandling påbörjas.
Risken för endometriecancer vid peroral behandling med enbart östrogen är avhängig både av behandlingstid och av östrogensdos. Estradioldosen i Vagifem är låg och behandlingen lokal.
Hos vissa patienter kan dock en mindre mängd absorberas, men en ökad risk för
endometriehyperplasi har ej satts i samband med behandling med Vagifem.

 

Bröst - och livmodercancer

Systemisk behandling med östrogen kan öka risken för vissa typer av cancer, speciellt livmoder- och bröstcancer.Vagifem som administreras lokalt med en låg dos estradiol förväntas inte ge en ökad risk för cancer.

 

Farmakokinetik

Vagifem innehåller mikroniserad 17-ß-estradiol, vilket kan absorberas genom slidans slemhinna.
Marginell ökning av plasmanivån av 17-ß-estradiol och östron har observerats, speciellt initialt. Absorption minskar när slidans slemhinna byggs upp p.g.a. östrogentillförseln. Därför förväntas inga negativa systemeffekter.

 

Läs mer om Vagifem i den specifika produktresumén, klicka här.

 

Kontakta oss genom att använda kontaktformuläret i sidans toppmeny, eller klicka här.

 

Frågor/kommentarer skicakas via e-mail direkt till Ingemar Joelsson.

 

 

vagifem 

 

Vagifem vagitorier

innehåller estradiol-17-beta

ATC-kod: G03C A03

 

« Tillbaka