Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

 

Växtbaserade läkemedel

I samråd med Socialstyrelsen ger Läkemedelsverket här en vägledning till hur legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bör förhålla sig till användning av växtbaserade läkemedel inom vården:

 

Väletablerade växtbaserade läkemedel kan behandlas som ”vanliga” läkemedel
Traditionella växtbaserade läkemedel bör behandlas med mer restriktiv hållning.

 

Läkemedelsverket har, i samråd med Socialstyrelsen, tidigare informerat om regelverken som styr hur legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bör förhålla sig till användningen av naturläkemedel inom vården. Det konstaterades då att legitimerade läkare, sjuksköterskor, apotekare och receptarier ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och att naturläkemedel är en grupp läkemedel som bedömts och godkänts av Läkemedelverket i enlighet med gällande lagstiftning. Av detta följer att legitimerade läkare kan förskriva eller rekommendera naturläkemedel och att legitimerade sjuksköterskor, apotekare och receptarier inom ramen för sin yrkeskompetens kan rekommendera kund/patient att använda ett naturläkemedel i egenvårdssyfte.

 

Nytt regelverk, nya rekommendationer

År 2006 reviderades läkemedelslagen och vi fick då i Sverige ett nytt regelverk för väletablerade växtbaserade läkemedel och traditionella växtbaserade läkemedel. I december 2008 godkändes/registrerades de första väletablerade respektive traditionella växtbaserade läkemedlen i Sverige.

 

Frågan har nu uppkommit hur legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bör behandla dessa nya läkemedelskategorier. Efter samråd mellan Socialstyrelsen och Läkemedelsverket kan följande vägledning ges:

 

Väletablerade växtbaserade läkemedel kan behandlas som ”vanliga” läkemedel

Väletablerade växtbaserade läkemedel bör legitimerad personal behandla som ”vanliga” läkemedel och kan, inom ramen för sin yrkeskompetens, informera om, rekommendera eller ordinera dessa.

 

Mer restriktiv hållning angående traditionella växtbaserade läkemedel

Beträffande gruppen ”traditionella växtbaserade läkemedel” bör legitimerad personal inta en mer restriktiv hållning.

 

Det vetenskapliga underlaget för effekten av dessa läkemedel är mycket begränsat.

 

De har dock genomgått ett registreringsförfarande vid Läkemedelsverket och bedömts vara av god farmaceutisk kvalitet och oskadliga vid normal användning. Legitimerad vårdpersonal kan, inom ramen för sin yrkeskompetens, informera om traditionella växtbaserade läkemedel vid en diskussion med patient om olika egenvårdsmöjligheter, men att ge en förbehållslös rekommendation eller ordination kan komma att stå i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Observera att denna vägledning endast gäller för produkter som godkänts/registrerats av Läkemedelsverket.

Listan över godkända/registrerade (traditionella) växtbaserade läkemedel finns på Läkemedelsverkets hemsida: http://www.lakemedelsverket.se

 

Frågor kan skickas via e-mail till Ingemar Joelsson

 

 

« Tillbaka