Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Progynon, Bayer 

Progynon

Innehåller estradiol-17-beta i form av Estradiolvalerat.

Innehåll per tablett är 1 resp 2 mg per tablett.
Progynon är avsett för systemiskt bruk.

 

Indikationer

Substitutionsbehandling av östrogenbristsymtom till kvinnor efter menopaus.

 

Osteoporosprofylax: Endast dosen 2 mg Progynon/dygn rekommenderas for osteoporosprofylax hos postmenopausala kvinnor med hög risk för framtida fraktur, om de inte tål eller om det finns kontraindikation mot andra läkemedel godkända för att förebygga osteoporos (t.ex. bisfosfonater).

 

Kontraindikationer

 • Känd, tidigare genomgången eller misstänkt bröstcancer

 • Känd eller misstänkt östrogenberoende malign tumör (t ex endometriecancer)

 • Odiagnostiserad genital blödning

 • Obehandlad endometriehyperplasi

 • Tidigare idiopatisk eller pågående venös tromboembolism (djup ventrombos, lungemboli)

 • Aktiv eller nyligen genomgången arteriell tromboembolisk sjukdom (t ex angina, hjärtinfarkt)

 • Akut eller tidigare leversjukdom så länge leverfunktionsvärdena ej normaliserats

 • Porfyri

 • Känd överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne

   

  Dosering

  Kvinnor som fortfarande har regelbundna blödningar bör starta behandlingen på femte blödningsdagen. Patienter utan blödningar kan påbörja behandlingen vilken dag som helst.

  Kvinnor som byter från en annan hormonell substitutionsbehandling skall påbörja behandlingen dagen efter det att föregående cykel avslutats.

  Progynon ges antingen som kontinuerlig eller som cyklisk behandling. Dosen anpassas individuellt.

   

  Vid behandlingsstart och vid fortsatt behandling av postmenopausala symptom ska lägsta effektiva dos användas under kortast möjliga tid (se även avsnitt Varningar och försiktighet).

   

  Kontinuerlig sekventiell behandling: 1 tablett Progynon dagligen utan uppehåll. Gestagentillägg ges under 12-14 dagar per månad.

  Kontinuerlig kombinerad behandling: 1 tablett Progynon dagligen utan uppehåll tillsammans med gestagentillägg dagligen utan uppehåll.

  Hysterektomerade kvinnor: 1 tablett Progynon dagligen utan uppehåll.

   

  Cyklisk behandling: 1 tablett Progynon dagligen i 21 dagar, därefter 7 tablettfria dagar. Gestagentillägg ges under12-14 dagar i varje treveckorsperiod tillsammans med Progynon.

   

  Vid cyklisk och kontinuerlig sekventiell behandling uppträder vanligtvis en menstruationsliknande blödning 2-4 dagar efter avslutad gestagenbehandling.

   

  Tabletterna bör sväljas hela med lite vätska vid ungefär samma tidpunkt varje dag.

   

  Glömd tablett: Glömd tablett bör tas så snart som möjligt. Om det gått mer än 24 timmar sedan tabletten skulle ha tagits behöver ingen extra tablett tas. Följande tabletter tas sedan fortsättningsvis på vanlig tid. Risken för genombrottsblödning eller stänkblödning kan öka vid glömd tablett.

   

  Hysterektomerade kvinnor rekommenderas inte gestagentillägg, utom i fall där endometrios tidigare diagnosticerats.

   

  Vid osteoporosprofylax ska endast Progynon 2 mg användas.

   

  Varningar och försiktighet

   

  För behandling av postmenopausala symtom ska HRT endast påbörjas om symtomen påverkar livskvaliteten negativt. Vid all behandling ska en noggrann värdering av risk/nytta balansen göras minst en gång om året. HRT ska endast fortsätta så länge nyttan överväger riskerna.

   

  Medicinsk undersökning/uppföljning av behandling

  Innan HRT inleds eller återupptas skall en noggrann anamnes tas, inkluderande uppgifter om ärftliga sjukdomar. En allmän medicinsk och gynekologisk undersökning, som också inkluderar undersökning av brösten, skall göras med hänsyn tagen till kvinnans egen sjukhistoria och till kontraindikationer och varningar vid behandlingen.

  Under behandlingstiden rekommenderas regelbundna kontroller vars frekvens och utformning bör anpassas till den enskilda kvinnan. Kvinnan skall informeras om vilken typ av förändringar i brösten hon bör rapportera till sin läkare eller barnmorska. Kontroller, inklusive regelbunden undersökning av brösten och/eller mammografi, ska utföras i enlighet med gällande rutiner för screening för den friska kvinnan samt i övrigt anpassas efter den enskilda kvinnans kliniska behov.

   

  Tillstånd som kräver skärpt uppmärksamhet

  Vid förekomst av något av nedan angivna tillstånd eller om patienten tidigare haft tillståndet och/eller om det förvärrats under graviditet eller tidigare hormonbehandling skall kvinnan övervakas speciellt. Hänsyn skall tas till att dessa tillstånd i sällsynta fall kan återkomma eller förvärras vid behandling med Progynon:

  • Uterusmyom eller endometrios

  • Tidigare egen tromboembolisk sjukdom eller riskfaktorer för detta

  • Riskfaktorer för östrogenberoende tumörer, t ex första gradens ärftlighet för bröstcancer

  • Hypertoni

  • Leversjukdom (t ex leveradenom)

  • Diabetes mellitus med eller utan kärlkomplikation

  • Gallstenssjukdom

  • Migrän eller (svår) huvudvärk

  • Systemisk lupus erythematosus (SLE)

  • Epilepsi

  • Astma

  • Otoskleros

  Skäl till att omedelbart avbryta behandlingen:

  Behandlingen bör avbrytas vid uppträdande av kontraindikationer samt i följande situationer:

  • Vid gulsot (ikterus) eller vid konstaterat försämrad leverfunktion

  • Signifikant ökning av blodtrycket

  • Debut av migränliknande huvudvärk

  • Graviditet

  Endometriehyperplasi

  Risken för endometriehyperplasi och endometriecancer är ökad när enbart östrogen ges under lång tid. Tillägg av ett gestagen under minst 12 dagar per behandlingscykel hos icke-hysterektomerade kvinnor minskar påtagligt denna risk.

  Genombrottsblödning och/eller stänkblödning kan förekomma under de första behandlingsmånaderna. Om genombrottsblödning eller stänkblödning uppträder efter en viss tids behandling eller fortsätter efter avslutad behandling ska orsaken utredas, vilket kan inkludera endometriebiopsi för att utesluta endometriemalignitet.

   

  Behandling med enbart östrogen till kvinnor med tidigare endometrios kan leda till utveckling av cell-växt i eventuella kvarvarande endometrioshärdar. Därför bör tillägg av gestagen övervägas vid östrogenbehandling av kvinnor, som genomgått hysterektomi pga endometrios om det finns kvarvarande endometrios.

   

   

   

 •  

  Fass 2007 års upplaga

   

  Progynon hör till ATC gruppen: G03C A03

   

  estradiolmolekyl

   

  Estradiol-17-beta

   

  « Tillbaka