Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

   Propecia

Propecia

tillhandahålles i filmdragerade tabletter. Varje tablett innehåller 1 mg finasterid och
110,4 mg laktosmonohydrat.

 

Terapeutiska indikationer

Tidiga faser av androgent håravfall hos män. Propecia stabiliserar processen vid androgent håravfall hos män mellan 18-41 års ålder. Effekten på bitemporala flikar samt långt framskriden skallighet har inte fastställts.

 

Dosering och administreringssätt

1 tablett (1 mg) dagligen med eller utan föda. Det finns inga belägg för att en ökad dos resulterar i ökad effekt. Effekt samt behandlingstidens längd bör kontinuerligt utvärderas av behandlande läkare. Generellt krävs tre till sex månaders daglig behandling innan tecken på att håravfallsprocessen stabiliseras kan förväntas. Fortsatt behandling rekommenderas för att bibehålla effekten. Utsättande av behandlingen leder till att den positiva effekten börjar avta inom 6 månader och återgår till utgångsstatus efter 9 till 12 månader.

 

Kontraindikationer

Kontraindicerat för kvinnor i fertil ålder.

 

Varningar och försiktighet

Propecia skall inte användas av barn. Det saknas data som visar effekt eller säkerhet för finasterid hos barn yngre än 18 år. I kliniska studier med Propecia på män i åldern 18-41 år minskade genomsnittliga serumhalten av PSA (prostataspecifikt antigen) från utgångsvärdet 0,7 ng/ml till 0,5 ng/ml efter 12 månader. Övervägande bör göras att dubblera PSA-värdena hos män vid utvärdering av detta test när det utförs under behandling med Propecia.
Långtidsdata på fertilitet hos människa saknas och studier på subfertila män har inte utförts. De män som planerade att bli föräldrar exkluderades initialt från deltagande i studier. Trots att djurstudier inte visade på några relevanta negativa effekter vad gäller fertilitet så har spontanrapporter om infertilitet och dålig spermakvalitet inkommit efter godkännandet. I en del av dessa rapporter hade patienterna andra riskfaktorer som kan ha bidragit till infertilitet. Normalisering eller förbättring av spermakvalitet har rapporterats efter utsättande av finasterid. Effekten på farmakokinetiken för finasterid vid leverinsufficiens har inte studerats. Patienter som lider av något av följande sällsynta ärftliga tillstånd ska inte använda Propecia: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

 

Farmakodynamiska egenskaper

Finasterid är en 4-azasteroid, som hämmar humant typ 2 5-alfa-reduktas (som finns i hårsäckarna) med mer än hundra gånger högre selektivitet än för humant typ 1
5-alfa-reduktas, och blockerar den perifera omvandlingen av testosteron till androgent dihydrotestosteron (DHT).

Hos män med androgent håravfall har skalpen förminskade hårsäckar och ökad mängd av DHT.

Finasterid hämmar den process som leder till minskning av skalpens hårsäckar och motverkar därmed manligt håravfall.

 

Studier på män

Effekten av Propecia har visats i tre studier på 1879 män i åldern 18-41 år med lätt till måttlig, men inte total, skallighet på hjässan och främre håravfall. I dessa studier utvärderades hårtillväxten med hjälp av fyra olika metoder inkluderande räkning av antalet hårstrån, värdering av fotografier av hjässan av en expertpanel bestående av dermatologer, utvärdering av behandlande läkare samt patienternas egen utvärdering.
I två studier hos män med håravfall på hjässan, har behandling med Propecia pågått i 5 år. Under denna tid har patienterna förbättrats både jämfört med utgångsvärdet och med placebo med början vid 3 till 6 månader. Den uppmätta förbättringen avseende hårtillväxt hos män behandlade med Propecia jämfört med utgångsvärdet var som störst vid 2 år och minskade gradvis därefter (exempelvis ökade antalet hårstrån inom ett representativt område på 5,1 cm2 med 88 hårstrån utifrån utgångsvärdet vid 2 år och med 38 hårstrån jämfört med utgångsvärdet vid 5 år). Samtidigt fortskred hårförlusten i placebogruppen och försämrades jämfört med utgångsvärdet (en minskning med 50 hårstrån vid 2 år och 239 hårstrån vid 5 år). Detta innebar att fastän förbättringen jämfört med utgångsvärdet hos män behandlade med Propecia inte ytterligare ökade efter 2 år, ökade skillnaden mellan de två behandlingsgrupperna fortgående under de 5 studieåren. Behandling med Propecia i 5 år ledde till stabilisering av håravfallet hos 90% av männen baserat på utvärdering av fotografier och hos 93% baserat på läkares utvärdering. Dessutom sågs ökad hårtillväxt hos 65% av männen behandlade med Propecia baserat på beräkning av antalet hårstrån, hos 48% baserat på utvärdering av fotografier och hos 77% baserat på läkares utvärdering. I motsats sågs under tiden i placebogruppen fortgående håravfall hos 100% av männen baserat på bestämning av antalet, hos 75% baserat på utvärdering av fotografier och hos 38% baserat på läkares utvärdering. Dessutom visade patienternas egna utvärderingar signifikanta ökningar i hårtäthet, minskat håravfall och förbättrat hårutseende under 5 års behandling med Propecia.

 

I en 12-månaders studie hos män med främre håravfall räknades antalet hårstrån på en representativ yta av 1 cm2 (cirka 1/5 av ytan som användes i studierna hos män med skallighet på hjässan). Antalet hårstrån, justerat till en yta av 5,1 cm2, ökade med 49 hårstrån (5%) jämfört med utgångsvärdet och med 59 hårstrån (6%) jämfört med placebo. Denna studie visade också signifikant förbättring i såväl patienternas och undersökarens utvärdering som i expertpanelens utvärdering av standardiserade fotografier.


Två studier om vardera 12 och 24 veckor visade att en dos 5 gånger högre än den rekommenderade dosen (5 mg finasterid dagligen) gav en medianminskning i ejakulationsvolym på cirka 0,5 ml (-25%) jämfört med placebo. Denna minskning var reversibel efter utsättandet av behandlingen. I en studie om 48 veckor gav 1 mg finasterid dagligen en medianminskning i ejakulationsvolym på 0,3 ml (-11%) jämfört med en minskning i placebogruppen på 0,2 ml (-8%). Inga effekter noterades på spermieantal, motilitet eller morfologi. Långtidsdata saknas. Kliniska studier har inte kunnat genomföras som direkt
belyser eventuella negativa effekter på fertiliteten. Sådana effekter bedöms emellertid som mycket osannolika.

 

Studier på kvinnor

Hos postmenopausala kvinnor med androgen alopeci vilka behandlades med 1 mg finasterid under 12 månader sågs ingen effekt.

 

Läs mer om håravfall och dess behandling här.

 

Ladda ner den specifika produktresumén för Propecia genom att klicka här.

 

Frågor och kommentarer kan skickas via e-mail till Ingemar Joelsson.

 

Läs om Alopeci genom att klicka här.

 

 

 

 

 androgen_alopeci

Androgen alopeci

 

 

alopecia_areata

Alopecia areata

 

« Tillbaka