Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Klimakteriet - FeMal balans

Alternativ klimakteriebehandling

Även om den konventionella, skolmedicinska behandlingen av klimakterie-besvär fungerar mycket bra — och medför många positiva hälsoeffekter — finns det stora kvinnogrupper som frågar efter alternativa behandlingsmetoder. Man kan definiera fyra sådana grupper:

 

 • Den största gruppen innefattar kvinnor som av en eller annan anledning inte vill ta - eller är rädda för - "syntetiska hormoner".
 • En annan innefattar kvinnor som inte får ta östrogen på grund av genomgången bröstcancer-behandling.
 • En tredje är de många kvinnor med sjukdomen endometrios i anamnesen. De erbjuds oftast inte östrogen i klimakteriet.
 • Den fjärde gruppen innefattar de kvinnor som inte tål gulkroppshorm. De söker efter en behandlingsregim där gestagen inte behövs. De har i regel besvärats av PMS tidigare i livet.


Det finns i Sverige ett naturläkemedel mot klimakteriebesvär, Remifemin, och ett traditionellt växtbaserat läkemedel, Femal Balans. Dessa två  är klara alternativ till den konventionella behandlingen.

Läs om terminologin naturläkemedel - traditionellt växtbaserade läkemedel och naturmedel här.

Läs om konventionell klimakteriebehandling här.

 

Ny studie 2008 på Femal balans och klimakteriebesvär

Femal balans används i Frankrike under namnet Sérélys. En studie av effekten av Femal balans mot klimakteriebesvär har just publicerats av Alain Jacquet och Nicholas Moore med titeln: Evaluation of tolerance and efficacy of an alternative medicine against climacteric symtoms. Studien har pågått från oktober 2007 fram till juli 2008. En redogörelse för studien följer här:

 

Studiedesign

Studien är en öppen multicentrisk studie och omfattade 417 patienter behandlade av 102 gynekologer. Femal balans gavs i dosen 1 tablett 2 gånger dagligen under 12 veckor.

Patienterna, studiedeltagarna, undersöktes på dag 0 och dag 84.

 

Inklusionskriterier:

Friska postmenopausala kvinnor med klimakteriella symtom.

 

Studerade parametrar

De studerade parametrarna bedömdes med visuell-analog skale-metoden och omfattade följande klimakteriella besvär:

 • Värmevallningar (frekvens och intensitet)
 • Svettningar (frekvens och svårighetsgrad)
 • Irritabilitet
 • Nedsatt sinnesstämning
 • Trötthet
 • Sömn-kvalitet
 • Hud-torrhet
 • Slemhinne-torrhet
 • Blödning
 • Livskvalitet
 Visuell analog skala

Stapeldiagrammet visar resultaten efter 3 månaders Femal-behandling avseende de fyra parametrarna: värmevallningar, svettning, irritabilitet och trötthet.

Värmevallningarnas intensitet minskade signifikant, däremot inte frekvensen.

Svettningarnas frekvens såväl som svårighetsgrad minskade signifikant.

Irritabiliteten och tröttheten minskade signifikant.

 

Bedömningarna är gjorda med hjälp av frågeformulär och VAS-skalor.

 

Sömnkvaliteten

upplevdes bättre efter 3 månaders behandling hos 47% av patienterna.

(Läs vad vetenskapsmän och forskare säger om PMS och sömn).

 

Livskvaliteten

upplevdes bättre efter 3 månaders behandling hos 48% av patienterna.

 

Biverkningar

Endast tre biverkningar rapporterades, 1 fall av migrän, ett fall av gastrointestinala besvär och ett fall av allergisk rhinit.

 

Patienternas samlade intryck

När patienterna tillfrågades om upplevelsen av behandlingen med Femal balans under tre månader svarade 93% att Femal balans hade haft en mycket god effekt.

97% av patienterna tolererade preparatet väl och samtliga dessa accepterade att fortsätta behandlingen.

 

De behandlande läkarnas samlade intryck

94% av de behandlande läkarna ansåg att Femal balans var ett effektivt alternativ till konventionell klimakteriebehnadling. 97% av dem angav att de fortsättningsvis skulle rekommendera/förskriva Femal balans till sina patienter.

 

Studie på Femal balans och klimakteriebesvär publicerad i tidskriften Climacteric 2005

En studie publicerades av K. Winther, E. Rein och C. Hedman i tidskriften Climacteric nr 8, 2005, sidorna 162-170 med titeln: Femal, a herbal remedy made from pollen extracts, reduces hot flushes and improves quality of life in menopausal women: a randomized placebo-controlled, parallel study.

 

Design

Denna studie är rn randomiserad, dubbelblind, plaacebo-kontrollerad studie som omfattar 54 kvinnor, varav 26 fick Femal balans. Resultaten av behandlingen av dessa 26 kvinnor jämfördes med resultat i en kontrollgrupp om 28 kvinnor, vilka fick ett placebo-preparat. Man började med en s.k. "run-in" period om en månad och gav därefter kvinnorna i den "aktiva gruppen" 2 tabletter Femal balans per dag i tre månader. Kvinnorna i kontrollgruppen fick två utseendemässigt lika placebo-tabletter per dag, också under tre månader.

 

Vid studiens början och därefter med 4 veckors intervall fick patienterna värdera 16 klimakterie-symtom, baserade på MRS skalan (läs om det sättet att karakterisera klimakteriet här). Dessutom ombads kvinnorna att notera sina klimakteriesymtom i en dagbok.

 

Studiedesignen framgår av följande diagram:

 

 winther_studiedesign  

 

Resultat

 

Resultaten kan beskrivas på varierande sätt. Men ett av de viktigaste klimakteriesymtomen är värmevallningarna, följda av svettningar. Författarna har valt att som illlustrera resultaten genom att visa förändringarna (enligt dagboksanteckningarna) i antal värmevallningar hos Femal-gruppen respektive placebogruppen under de tre månader som den parallella studien pågick:

 

 winther_femal  

 

 

I Femal-gruppen svarade 65% av kvinnorna med en minskning av antalet värmevallningar efter 3 månaders behandling i jämförelse med 38% i placebogruppen. Det var en 27% större minskning av antalet värmevallning efter tre månaders behandling i Femalgruppen vid jämförelse med placebogruppen.

 

En utvärdering av trenden i 15 ytterligare livs-kvalitets-parametrar visade samma positiva resultat i Femal-gruppen i jämförelse med placebogruppen.

 

Nödvändigheten att byta nattkläder på grund av svettning var mindre i Femal-gruppen än i placebo-gruppen.

 

Det kunde inte observeras någon skillnad i kroppsvikt eller känsla av svullnad vid en jämförelse mellan grupperna. Blodvärden eller hormon-koncentrationer förändrades inte av Femal-intaget.

 

Samtliga studiedeltagare, såväl de i Femalgruppen som de i kontrollgruppen erbjöds att fortsätt med Femal balans under ytterligare tre månader. Man kunde då observera en ytterligare reduktion i antal värmevallningar per dygn och ett ytterligare m inskat behov att byta nattkläder på grund av svettning.

 

Den beskrivna artikeln kan laddas ned i "full-text-format" som nr 5 i referenslistan.

 

I en poster-presentation vid en kongress i Florence, Italy, April 21-24, 2004 med titeln: A herbal remedy, Femal, made from pollen extracts, reduces hot flushes and improves quality of life in menopausal women offentliggör författarna E. Rein, K. Winther och C. Hedman resultaten av den ovan beskrivna studien.

 

Man beskriver studien som en randomiserad, dubbel-blind, placebo-kontrollerad studie med en paralell design (se bilden ovan). Syftet med studien angavs: att bedöma om Femal balans kunde lindra klimakteriesymtom, speciellt de besvärande värmevallningarna.

 

Författarna beskriver att man värderade resultaten dels genom att ta hänsyn till dagboksanteckningar och dels till bedömningar av värmevallningar enlig MRS-metoden.

Bilderna nedan är kopierade ur postern.

 

 

 winther_vas

 

 

 

 

 winther_diary  

 

Postern kan laddas ned från referenslistan för Femal balans i www.medicinreferenser.se.

Klicka här.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fembal_120_left

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare i fransk studie av Sérélys

 

Studien av A. Jacquet och P N Moore kan laddas ned som ett pdf dokument här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fembal_120_left

 

« Tillbaka